Prowadzimy obserwacje przyrodnicze w terenie i monitoring przyrodniczy różnorodności biologicznej i krajobrazowej, w tym sieci Natura 2000 i w obszarach chronionych, zgodnie z dyrektywami w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa) oraz w sprawie ochrony dziko żyjących ptaków (tzw. Dyrektywa Ptasia).

Nasza działalność obejmuje także monitoring skuteczności przejść dla zwierząt (płazy, gady, ssaki), wykonywany dla sektora budownictwa drogowego.

Badania prowadzone są w oparciu o szeroki wachlarz metod:

  • tropienia tradycyjne lub na specjalnie przygotowanych podłożach,
  • rejestracja aktywności zwierząt z wykorzystaniem fotopułapek i czujników ruchu,
  • poszukiwanie szlaków migracyjnych z wykorzystaniem fotografii lotniczych i monitoringu z powietrza.


Obecnie realizujemy projekt monitoringu populacji bobra europejskiego w Delcie Wisły, którym zajmujemy się jako jedyny zespół na Pomorzu.