Wszystkie ekspertyzy środowiskowe wykonujemy zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej:

 1. Dz. U. Nr 257, poz. 2573 — Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
 2. Dz. U. Nr 158, poz. 1105 — Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniające Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573).
 3. Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami — Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
 4. Dz. U. Nr 100, poz. 1085 — Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.
 5. Dz. U. Nr 30, poz. 208 — Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 58, poz. 535) w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
 6. Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami —Ustawa z dnia 23 lipca 2001 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 7. Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami — Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 8. Dz. U. Nr 120, poz. 826 — Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
 9. Dz. U. Nr 96, poz. 1110 — Konwencja z dnia 3 grudnia 1999 r. o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście trans granicznym sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r.
 10. Dz. U. Nr 29 poz. 2313 z późniejszymi zmianami – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.
 11. 79/409/EWG z późniejszymi zmianami — Dyrektywa Rady z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków.
 12. 92/43/EWG z późniejszymi zmianami — Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie siedlisk naturalnych oraz dzikiej flory i fauny.
 13. Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki, Szczecin, PSEW (2008).
 14. Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze (na rok 2009).